Ban chấp hành Đảng ủy

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG
KHÓA XIV – NHIỆM KỲ 2015 – 2020
 
Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ
1 Nguyễn Ngọc Xuân 1963 Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng
2 Nguyễn Doãn Tiến 1970 Phó Bí thư Đảng ủy – Phó hiệu trưởng
3 Hoàng Đức Huế 1978 ĐUV – Phó hiệu trưởng
4 Hoàng Thị Hằng 1981 UVTV – Bí thư Đoàn Thanh niên – Phó trưởng phòng Công tác HS – SV.
5 Nguyễn Thị Thắm 1966 ĐUV – Phó Chủ tịch BCH Công đoàn Trường – Trưởng Khoa Kế toán – Tài chính
6 Nguyễn Đình Được 1971 ĐUV – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
7 Đỗ Xuân Bình 1975 ĐUV – Giám đốc Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ đào tạo và Liên kết doanh nghiệp
8 Nguyễn Văn Vinh 1978 ĐUV – Trưởng khoa Tài nguyên – Môi trường
9 Doãn Trung Thành 1978 ĐUV – Phó trưởng phòng Kế toán – Tài chính.