Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ngày 30 tháng 8 năm 2016 trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành phần lớp học gồm toàn thể đảng viên trong đảng bộ, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Bí thư các chi bộ, lãnh đạo chủ chốt ở các đơn vị trực thuộc trường, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN và BCH Hội SV nhà trường; các giảng viên giảng dạy trong bộ môn lý luận chính trị…

Học tập, quán triệt nghị quyết XII của đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt trong giai đoạn cách mạng hiện nay nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên trình bày các chuyên đề như: Những nội dung cơ bản của Báo cáo trính trị tại Đại hội XII của đảng; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”; Chương trình hành động của Đảng bộ trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây về việc thực hiện Nghị quyết XII, Nghị quyết Đại hội XVI đảng bộ Thành phố Hà Nội, Nghị quyết lần thứ 2 của đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Báo cáo viên cấp thành phố Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Các văn kiện được Đại hội XII của Đảng thông qua có nội dung sâu sắc, toàn diện; đólà những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc hoạt động của Đảng. Báo cáo chính trị tại Đại Hội XII của Đảng là kết quả của sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới. Các văn kiện là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với nhiệm vụ, mục tiêu của toàn Đảng, toàn dân tộc ta trong giai đoạn phát triển tiếp theo, với cả thời cơ, vận hội và khó khăn thách thức đan xen.

Kết thúc Hội nghị đảng ủy trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã yêu cầu tất cả các thành phần dự Hội nghị viết bài thu hoạch và nộp về Văn phòng đảng ủy trường để tổng hợp báo cáo đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội theo quy định. Đồng thời yêu cầu các Bí thư chi bộ, phối hợp với trưởng đơn vị, tổ chức đoàn thểphải chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai việc học tập Nghị quyết XII của đảng cho quần chúng ở đơn vị và HSSV Nhà trường; xây dựng Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao, phải xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện, sắp xếp ưu tiên những việc cần làm trước, phân công rõ cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành.

Quá trình học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở chi bộ, cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở chi bộ; không ngừng nâng cao sức chiến đấu, kịp thời uốn nắn các nhận thức lệch lạc trong nhận thức; Kiên trì, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch… sớm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động; góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, sớm đưa đất nước ta ngày càng phát triển phồn thịnh./.

Bài viết: Nguyễn Doãn Tiến

Ảnh: Xuân Khương