Ban giám hiệu

TS. Nguyễn Ngọc Xuân 
Hiệu trưởng – Bí thư Đảng ủy Nhà trường
 

Ths. Nguyễn Doãn Tiến – Phó Hiệu trưởng

TS. Hoàng Đức Huế – Phó Hiệu trưởng