Ban giám hiệu

TS. Hoàng Đức Huế 
Hiệu trưởng – Phó Bí thư Đảng ủy trường
 

Ths. Nguyễn Doãn Tiến

Chủ tịch Hội đồng trường – Bí thư Đảng ủy trường