Ban chấp hành Đảng bộ

Ban chấp hành Đảng ủy

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG KHÓA XIV – NHIỆM KỲ 2015 – 2020   Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ 1 Nguyễn Ngọc Xuân 1963 Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng 2 Nguyễn Doãn Tiến 1970 Phó Bí thư Đảng ủy – Phó hiệu trưởng 3 Hoàng Đức Huế 1978 ĐUV – Phó hiệu …

Chi tiết