Giới thiệu phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục – Quản lý khoa học

I. Giới thiệu về phòng Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục – Quản lý Khoa học được thành lập ngày 01/01/2010. Có tên đầu tiên là Phòng Thanh tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục. Đến tháng 4 năm 2016 được đổi tên thành Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục theo quyết …

Chi tiết

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

  1. Cơ cấu tổ chức và trình độ: Được thành lập ngày 01/01/2010; – Trưởng phòng – Nguyễn Văn Thạch – Chi bộ và Công đoàn là đơn vị ghép của 02 phòng: Công tác HSSV – Thanh tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục – Đội ngũ và trình độ: 01 trưởng phòng và 06 …

Chi tiết