Giới thiệu phòng Kế toán – Tài chính

Giới thiệu Phòng Kế toán – Tài chính

Phòng Kế toán – Tài chính ra đời và gắn liền với sự phát triển của Nhà trường, thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý tài chính, Phòng Kế toán-Tài chính đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, quản lý tài chính hiệu quả, tránh lãng phí. 1. Chức năng           Giúp Hiệu trưởng thực hiện …

Chi tiết