Giới thiệu phòng Quản trị vật tư

Phòng Quản trị vật tư

Phòng Quản trị Đời sống thành lập vào tháng 10 năm 1996, đến ngày 01/8/2008 đổi tên thành phòng Quản tri Vật tư theo Quyết định số 197/QĐ-CĐCĐ ngày 31/7/2008 của Hiệu trưởng CĐCĐ Hà Tây.   1. SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG 1.1. Sứ mạng Phòng Quản trị – Vật tư là đơn vị tham …

Chi tiết