Giới thiệu phòng Quản trị vật tư

Phòng Đảm bảo cơ sở vật chất

Phòng Quản trị Đời sống thành lập vào tháng 10 năm 1996, đến ngày 01/8/2008 đổi tên thành phòng Quản tri Vật tư theo Quyết định số 197/QĐ-CĐCĐ ngày 31/7/2008,  đến ngày 26 tháng 6 năm 2023 đổi tên thành phòng Đảm bảo cơ sở vật chất theo Quyết định số 219/QĐ-CĐCĐHT ngày 26 tháng 6 năm 2023.   1. …

Chi tiết