Giới thiệu phòng Quản lý Đào tạo & Công tác Học sinh Sinh viên

Giới thiệu phòng Quản lý Đào tạo & Công tác Học sinh Sinh viên

I. TÊN ĐƠN VỊ: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ 2.1. Chức năng             – Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý toàn diện các hoạt động đào tạo; quản lý hoạt động thư viện trung tâm của nhà …

Chi tiết