Giới thiệu phòng Quản lý Đào tạo & Công tác Học sinh Sinh viên

Phòng Quản lý Đào tạo – Công tác Học sinh Sinh viên

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ 2.1. Chức năng             – Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý toàn diện các hoạt động đào tạo; quản lý hoạt động thư viện trung tâm của nhà trường.             – …

Chi tiết