SINH VIÊN

Điểm gửi ngày 6/12/2019

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/u/2/folders/16l4YbCBc_OjBkVCBTJgnxwvsg2awxMFk” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm gửi ngày 27/9/2019

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/file/d/0B8DVXcN9c_E0c3VpNzFaNWlMSzdOTnBkS0pfY25GU25oMG1J/view” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm gửi ngày 07/8/2019

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/open?id=0B8DVXcN9c_E0UDFoWUpvMFp4Sy1jTHl2X0xDREdPQVlycHRn” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm gửi ngày 10/6/2019

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AUM44wcZz7iBYXI_F_7XB8ycVtg12pnM” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết