Giới thiệu Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đào tạo và liên kết doanh nghiệp

Giới thiệu Trung tâm TVHTĐT&LKDN

Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đào tạo và Liên kết doanh nghiệp tiền thân là phòng Quản lỷ tại chức – Bồi dưỡng được thành lập theo Quyết định số 9/QĐ-CĐCĐHT, ngày 18/3/2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây. 1. Chức năng, nhiệm vụ 1.1 Chức năng: Trung tâm có chức năng tham mưu cho …

Chi tiết