Dự thảo thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Download file gốc công văn số 1293/LĐTBXH-TCGDNN ngày 5/4/2017 về việc xin ý kiến góp ý các dự thảo thông tư

Download file gốc dự thảo chức danh Giảng viên tại đây