Giới thiệu khoa Kỹ thuật Nông nghiệp

GIỚI THIỆU KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

 1. Giới thiệu chung

Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp được thành lập lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2010 trên cơ sở sát nhập một số ngành khoa Nông học với khoa Chăn nuôi thú y. Đến tháng 7/2013, khoa kỹ thuật nông nghiệp được tách thành hai khoa riêng biệt là khoa Chăn nuôi thú y và khoa Nông học. Sau đó khoa kỹ thuật nông nghiệp được thành lập lần thứ hai theo Quyết định số 158/QĐ- CĐCĐHT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây trên cơ sở sáp nhập khoa Nông học với khoa Chăn nuôi thú y. Đây là hai khoa được hình thành và phát triển trong suốt 45 năm qua cùng với sự thành lập và phát triển của nhà trường. Trong chặng đường lịch sử đã có một số lần tách và nhập để phù hợp với từng giai đoạn với mục tiêu chung là đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực nông nghiệp có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. 

2. Chức năng

Khoa kỹ thuật Nông nghiệp là đơn vị quản lý đào tạo cơ sở của trường giúp Hiệu trưởng trực tiếp thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; quản lý các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của người học trong khoa.

3. Nhiệm vụ

a) Công tác đào tạo

– Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;

– Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn mình quản lý hoặc do hiệu trưởng giao;

– Tổ chức biên soạn chương trình môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo;

– Xây dựng các đề án; biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường;

– Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

– Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

b) Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế;

– Hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa, bộ môn;

c) Công tác quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức 

– Phân công nhiệm vụ và quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức;

– Tổ chức đánh giá cán bộ, viên chức theo quy định và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường;

– Thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, viên chức; xây dựng kế hoạch phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa/bộ môn;

d) Công tác quản lý người học

– Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho người học;

– Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và xét thi đua, khen thưởng và kỷ luật người học theo quy định;

– Phối hợp các đơn vị liên quan quản lý người học theo quy chế hiện hành;

đ) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa, bộ môn;

e) Thực hiện nhiệm vụ tự đánh giá chất lượng giáo dục;

g) Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

4. Cơ cấu tổ chức

a. Lãnh đạo khoa, bộ môn trực thuộc

– Thạc sĩ Kim Ngọc Hưng – Phó Trưởng khoa, Phụ trách đơn vị

– Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng bộ môn Chăn nuôi thú y

– Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan – Trưởng bộ môn Nông học

b. Đội ngũ giảng viên

Hiện nay, khoa quản lý 16 giảng viên, trong đó trình độ trình độ thạc sĩ có 15 và trình độ đại học có 01 thuộc hai bộ môn Chăn nuôi thú y và bộ môn Nông học. Có 10 giảng viên chuyên môn thuộc khoa và 06 giảng viên kiêm nhiệm các công tác khác trong các bộ phận, đơn vị trực thuộc nhà trường.

5. Các ngành đào tạo

– Ngành Dịch vụ thú y

– Ngành Chăn nuôi

– Ngành Chăn nuôi thú y

– Ngành Khoa học cây trồng

– Ngành Bảo vệ thực vật

– Ngành Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao

6. Thành tích của đơn vị

– Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Bằng khen đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục – đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo Quyết định số 760 QĐ/TTg, ngày 11/9/2002

–  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây tặng Bằng khen có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển trường Cao đẳng kỹ thuật Hà Tây (nay là trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây) ngày 12/02/2014.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây tặng Bằng khen đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập (10/10/1977 – 10/10/2007) theo quyết định số 957 ngày 01/11/2007.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2014 – 2015 theo Quyết định số 4309/QĐ-UBND, ngày 28/8/2015.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua năm học 2016 – 2017 

– Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2017-2018.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng bằng khen năm học 2018-2019.

7. Địa chỉ liên hệ

Văn phòng làm việc: Khoa Kỹ thuật nông nghiệp tầng 2 khu nhà Hiệu bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Địa chỉ: Xã Thủy Xuân Tiên – huyện Chương Mỹ – TP Hà Nội

Điện thoại: 0979.368.566

Email: khoaktnn.d20@moet.edu.vn