Văn bằng chứng chỉ hệ Cao đẳng


STT

Khóa học

Quyết định và danh sách SV tốt nghiệp

Chứng chỉ

Ghi chú

1

Khóa 34 (2011-2014)

Lần 1

Lần 2

   

2

Khóa 35 (2012 – 2015)

Lần 1

Lần 2

   

3

Khóa 36 (2013 – 2016)

Lần 1

Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng

 

4

Khóa 37 (2014 – 2017)

Lần 1

Lần 2

 

 

5

Khóa 38 (2015 – 2018)

Tháng 5/2018

 

Tháng 6/2018

Tháng 9/2018

Giáo dục thể chất

Quốc phòng an ninh

 

 

 

 

6

Khóa 39 (2016 – 2019)

Tháng 6/2019

Tháng 10/2019

Quốc phòng an ninh & Giáo dục thể chất