Lịch công tác tuần từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020