Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo Kỷ niệm 40 năm thành lập trường