Quyết định về việc thành lập tiểu ban nội dung và khánh tiết, thi đua, tuyên truyền kỷ niệm 40 năm thành lập trường