Thông báo về việc áp dụng mẫu biểu từ năm học 2017-2018

TRƯỜNG CĐCĐ HÀ TÂY
PHÒNG KT&KĐCLGD
Số: 01/TB-KT&KĐCLGD
V/v áp dụng mẫu biểu
từ năm học 2017-2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 
                                            Kính gửi:
                                                            – Thủ trường các khoa;
                                                            – Trưởng bộ môn;                                                 

         Căn cứ Quyết định số 360/2017/QĐ-CĐCĐHT ngày 10/7/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp (gọi tắt là Quy định 360);

         Để áp dụng đồng bộ các mẫu biểu liên quan theo Quy định 360, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xin thông báo tới Quý Khoa và Bộ môn trong toàn trường như sau:

            – Huỷ bỏ toàn bộ các mẫu biểu đã áp dụng đến hết năm học 2016-2017.

            – Áp dụng từ năm học 2017-2018 các mẫu biểu, bao gồm 04 loại:

                        1-Các mẫu Thi kết thúc môn học;

                        2-Mẫu đề thi tốt nghiệp;

                        3-Mẫu đáp án thi tốt nghiệp;

                        4-Mẫu Phiếu huỷ đổi giờ;

                  Vậy kính đề nghị:

            – Thủ trưởng các khoa, bộ môn phổ biến đầy đủ nội dung trên đến giảng viên trong khoa và bộ môn để áp dụng đúng mẫu biểu;

            – Ban Website Trường đăng tải các mẫu biểu lên Website trường tại mục văn bản chung và văn bản của phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

        Rất mong được đón nhận sự hợp tác hiệu quả của Quý Khoa, Bộ môn và các thầy cô giáo.

            Trân trọng kính gửi./.

Nơi nhận:
– Các khoa;
– P.TCHC (Ban Website);
– Lưu: P.KT&KĐCLGD.

Trưởng phòng

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thạch