Văn bằng chứng chỉ hệ liên thông

STT

Khóa học

Quyết định và danh sách SV tốt nghiệp

Chứng chỉ

Ghi chú

1

Khóa 4 (2010-2012)

Lần 1

Lần 2 

   

2

Khóa 5 (2011 – 2013)

 

Lần 1

Lần 2

Lần 3

   Tháng 5

Tháng 6

Tháng 10

3

Khóa 6-7

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Lần 5

Lần 6

Lần 7

   Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 10

Tháng 12

4

Khóa 8 (2014 – 2016)

Lần 1

 

Lần 2

 Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng

Lần 2

 
5

Khóa 9 (2015 – 2017)

Lần 1

Lần 2