Văn bằng chứng chỉ hệ Trung cấp

STT

Khóa học

Quyết định và danh sách SV tốt nghiệp

Chứng chỉ

Ghi chú

1

Khóa 34 (2011-2014)

Lần 1

Lần 2

   

2

Khóa 35 (2012 – 2015)

Lần 1

Lần 2

   

3

Khóa 36 (2013 – 2016)

 

Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng

 

4

Khóa 9 (2014 – 2016)

Lần 2

 

 

5

TCCN 3 năm (2014 – 2017)

Lần 1

Lần 2

 

 

6

TCCN 3 năm (2015 -2018)

Tháng 5/2018

Tháng 9/2018

Tháng 12/2018

 

 

7

TCCN 2 năm (2016 – 2018)

Tháng 9/2018

Tháng 12/2018

Tháng 06/2019

 

 

8

TCCN 3 năm (2016 – 2019)

Quyết định số 375 &194

 

 

9

TCCN 2 năm (2017 – 2019)

Quyết định số 67