xuankhuong

Kết quả học tập ngày 13/3/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1VotFtpYLANp3qRzYLYegLOVO62GYM-kA?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Kết quả học tập ngày 6/2/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1rfp1zDkQ_IapIVOOu-xJ-oRcKCooBYye?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm ngày 1/2/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/12TwY_ouGpcuUgtenzx_DYBJc-dEUcM1Q?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết