Hội đồng khoa học ngành Kỹ thuật nông nghiệp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2019 – 2010

 Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020, được sự đồng ý của Hội đồng khoa học Nhà trường, sáng ngày 26 tháng 5 năm 2020 Hội đồng khoa học ngành Kỹ thuật nông nghiệp đã tiến hành nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên.

Thay mặt Hội đồng khoa học ngành, đồng chí Bùi Văn Tải chủ tịch Hội đồng  tuyên bố lý do, công bố quyết định giao đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2019 -2020.     Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Minh Trang đã báo cáo tóm tắt kết quả “Nghiên cứu của việc bổ sung khoáng hữu cơ Selen đối với khả năng sinh sản của đàn gà giống bố mẹ Lương Phượng”.

Các đồng chí phản biện đề tài đã đọc các nhận xét về kết quả nghiên cứu và các thành viên trong Hội đồng khoa học đã đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Hội đồng khoa học ngành Kỹ thuật nông nghiệp đánh giá cao kết quả nghiên cứu và ý nghĩa của đề tài, đặc biệt là về mặt thực tiễn.

 Kết quả nghiên cứu sẽ làm cơ sở để các giảng viên ứng dụng trong giảng dạy lý thuyết, thực hành cho học sinh sinh viên đặc biệt trong dạy nghề để các hộ chăn nuôi có thể vận dụng vào thực tế sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế./.

Một số hình ảnh của hội đồng nghiệm thu nghiên cứu khoa học

Giảng viên Nguyễn Thị Minh Trang – chủ nhiệm đề tài, báo cáo kết quả nghiên cứu

Hội đồng nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

Bài viết: Nguyễn Thị Nguyệt

Ảnh: Bùi Văn Tải