Thỏa thuận hợp tác về việc đào tạo chuyển tiếp lên Đại học với trường Đại học Tài chính – Quản trị Kinh doanh