Kết quả học tập

Điểm ngày 07/5/2019

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1IZzaIirR30S6lACPaIFjVZq3BZ5az_cI?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm ngày 11/01/2019

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1iVUH58c1PaqHLqYifgJkSqvEHJusEwyT” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm ngày 03-01-2019

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1snVPREq5gRYAtgCyGvw5g9-SlZpvYXoT” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm ngày 21/12/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/18QNMQbg-g9N7FJX_84hdw4hEnkEhUoMe” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm ngày 2/7/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/15wmpOhzsLYmUcYq5tV4Z642K0cKtjjay?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm ngày 25/6/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/19-T42H0G8BocOzooUzpvWjvq9JErNKvE?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm ngày 21/6/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1jVeeiTyE3cKInL1q0-KrNNyNp3o2_WFX?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm ngày 19/6/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1fsJe9cwK2RI5slpH-b1RpSu2vBnCbr8E?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm ngày 15/6/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1-p8EHEMKyLWkR2ogRpPF9JWMx-e-n76z?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm ngày 12/6/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1cF5YUzuVw2WbReQJ1Ae8H8tQzZGaAVxA” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết