Kết quả học tập

Điểm ngày 11/6/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/11aXbpdTLaCaDLBV3dKEcHHKpTd8y-qpV?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm ngày 08/6/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1WbmnxPJEfh0BCYcY5ijWTGacJ-TPoN0J” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm ngày 07/6/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1WbmnxPJEfh0BCYcY5ijWTGacJ-TPoN0J” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm ngày 30/5/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1Z7_6gjGGWa8k1inehvWitQAWyhJBYOWH?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm thi ngày 21/5/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/102JiAOWC-snDqHyFtAVZ3IVBKWr10JZj?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm thi ngày 11/5/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1uNs-ZnCJt-rX4wa6zLB_exNwjhCnrWwy?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm thi ngày 9/5/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1n-KfiK-7-6Ciey1NUuan06tXlSASSW8f?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm thi ngày 24/4/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1Zq7GOUBug6LqPFCIWGtAMcG1EKiItWcY?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm thi ngày 4/4/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1romF6JcPfBrDw2PzZmb7HcS86k3BH9nc?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm thi lại, học lại ngày 23/3/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1BQvq1-EGZcX0abigNkcOkRqq4pQynxn-?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết