Kết quả học tập

Kết quả học tập ngày 30/12/2017

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1sAe_5Y_ajILW1Yjp5Po_idlxaO22izCN?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Kết quả học tập ngày 28/12/2017

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1a9YkxiVfHFUVUmunOV51AlPvHrHSrnc_?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Kết quả học tập cập nhật ngày 27/12/2017

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1fd5H-WAVoAHGJ1UCOanpkSmy7hd2J17j?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm học tập hệ Cao đẳng học kỳ I năm học 2017 – 2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/147nozNxzkh1oWYdjfRxvT6dA6kHr2DBg?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm học tập hệ Trung cấp học kỳ I năm học 2017 – 2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1loCE1-cqQj4AQCijj0yUw1j2mO-D4Axl?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Kết quả học tập ngày 5/7/2017

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/0B4NEIBhcxLYOVi1sN3BLSlhuSWM?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm học tập ngày 29/6/2017

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/0B4NEIBhcxLYOR1g0bjVhQ2MxZkE?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm học tập ngày 27/6/2017

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/0B4NEIBhcxLYOWXI2MlRZc2REY2c?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết