Kết quả học tập

Kết quả học tập ngày 13/3/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1VotFtpYLANp3qRzYLYegLOVO62GYM-kA?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Kết quả học tập ngày 6/2/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1rfp1zDkQ_IapIVOOu-xJ-oRcKCooBYye?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm ngày 1/2/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/12TwY_ouGpcuUgtenzx_DYBJc-dEUcM1Q?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Kết quả học tập ngày 30/1/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1kZdNpbxQAJ3aj8E6OeQQ61akdC5OcylV?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Kết quả học tập ngày 25/01/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1uyQ6c8bXhdCc-7BNjUMVHdg-mZISvfHw?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Kết quả học tập ngày 23/01/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1uurPwbZ8VunsbcBth4qZCE41bFHlNwm2?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Kết quả học tập ngày 18/01/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1rJ0gCV–a9KxGvAu3ByO7csdca8YZ56h?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú:  – HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./. – Cập nhật lại điểm vi sinh vật thú y các lớp DVTY11 A, B, C; Điểm TTNN1 Trịnh Thị Liên DVTY10B  và Điểm mới một …

Chi tiết

Điểm học tập ngày 16/01/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1e94FX9tW_rNQPjRW3ppbRPcByIW0sHov?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm ngày 15/1/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1kQgXyrXVLh4Xf8E2O5irHBSWQfBiJOxj?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Kết quả học tập ngày 05/01/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1wgHUGy6FiSklYj0VHY0ArqjV3M8mttge?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết