Kế hoạch phân công nhiệm vụ của Ban vận động Tài chính chuẩn bị 45 năm thành lập trường