Quyết định về việc thành lập Ban vận động tài chính kỷ niệm 45 năm thành lập trường