Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Kỷ niệm 45 năm thành lập trường