Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề “Kỹ thuật chế biến món ăn”