ĐẢNG – ĐOÀN THỂ

Giới thiệu Công đoàn trường

Công đoàn trường trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây được hình thành cùng với trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Sơn Bình  – Trường được hình thành trên cơ sở chuyển từ Lớp ĐH vừa học vừa làm đặt tại trường TNLĐ-XHCN Hoà  Bình. Cùng với quá trình đổi tên của Nhà trường, từ năm 2003 Công đoàn mang tên là …

Chi tiết

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức Hội nghị hoc tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XII) và chuyên đề toàn khóa của Đảng.

Ngày 15 tháng 01 năm 2017, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức Hội nghị học tập, chuyên đề toàn khóa “Nhưng nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII)

Chi tiết

Hội nghị tuyên truyền 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/BTGTU ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, chiều ngày 07/12/2016, Phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Chi tiết

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ngày 30 tháng 8 năm 2016 trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành phần lớp học gồm toàn thể đảng viên trong đảng bộ, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, …

Chi tiết