ĐẢNG – ĐOÀN THỂ

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ngày 30 tháng 8 năm 2016 trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành phần lớp học gồm toàn thể đảng viên trong đảng bộ, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, …

Chi tiết

Ban chấp hành Đảng ủy

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG KHÓA XIV – NHIỆM KỲ 2015 – 2020   Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ 1 Nguyễn Ngọc Xuân 1963 Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng 2 Nguyễn Doãn Tiến 1970 Phó Bí thư Đảng ủy – Phó hiệu trưởng 3 Hoàng Đức Huế 1978 ĐUV – Phó hiệu …

Chi tiết